สั่งซื้อ
Domain Check
ex: example.com | สกุลโดเมนที่รองรับ
support@ibiznetwork.com
home › terms of service

 

TERMS OF SERVICE

 

บริษัท ไอบิซ เน็ตเวิร์ค จำกัด หรือ iBiz Network Co., Ltd. (ผู้ให้บริการ) มีนโยบายการให้บริการ และข้อตกลงการให้บริการดังนี้
  • เราจะดูแลระบบการทำงาน และระบบเครือข่ายของเรา ให้เป็นไปในสภาพปกติ และใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ เรามีความเชื่อว่า ลูกค้าควรจะเข้าถึงเว็บของตนเอง ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี การเข้าถึงนี้ ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา อาทิ วงจรเชื่อมต่อ ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่าน อาจจะขัดข้องชั่วคราว หรือสัญญาณจากท่าน ไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต อาจจะผิดปกติ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทีมให้บริการของเราจะ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานการณ์กลับเป็นปกติ โดยเร็วที่สุด

  • เราไม่รับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมาย การละเมิดลิขสิทธิ์ (pirated software, mp3, etc.) ขนบธรรมเนียม หรือศีลธรรม (adult materials, etc.) เราไม่รับผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ขยะ bulk mail หรือการ spam ไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์จากผู้ใช้บริการ เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (sniffing) ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือ กับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

  • เราไม่รับผู้ใช้บริการ ที่ไม่ดูแลการทำงานของ script ใด ๆ ก็ตาม ที่ตนเองติดตั้งไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น เราสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ script เหล่านั้น

  • ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการใช้งาน ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการ จากผู้ใช้บริการ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระ

  • หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้าไว้แล้ว ยกเว้นแต่จะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้บริการ ภายในเวลา 30 วันนับจากเริ่มใช้บริการครั้งแรก ซึ่งผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการให้ครบ ยกเว้นค่าติดตั้งและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม

  • ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  • ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ให้บริการทั้งสิ้น

  • ผู้ใช้บริการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดการเว็บไซต์ของผู้ใช้เอง อาทิ ปรับปรุงหรืออัพโหลดเว็บไซต์ การตั้งค่าอีเมล์และติดตั้งอีเมล์ภายในเครื่องของผู้ใช้ ผู้ให้บริการจะไม่ดำเนินการให้ เว้นแต่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

  • ทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ

Revised on 2008.01.08